Menu Close

Bilgi Güvenliği Politikası

Med-Litera’nın kurumsal ve kişisel bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul eder. Bu nedenle bilgi ve destek iş sistemlerimiz işimiz açısından kritik önem taşır ve uygun şekilde korunmaları gerekir.  

Kurumsal bilgi güvenliğinin amacı, Med-Litera’ya ait bilgilerin sadece yetkili kişilerde kalmasının ve kurumsal bilgilerin eksiksiz, doğru ve gerektiğinde kullanıma hazır olmasının sağlanmasıdır. Med-Litera’nın iş faaliyetlerinin doğası gereği, güvenlik zafiyeti kaynaklı maddi ve manevi zararlar oluşabilir, bu zararlardan kaçınmak ve olası etkilerinin azaltılması hedeflenir.

Tüm Med-Litera personeli, İş Sözleşmeleri’nde değinilen gizli bilgilerin korunması ilkelerine uymak zorundadır. Med-Litera bilgilerine erişimi olan üçüncü taraf paydaşlar ile bunlara bağlı destek personellerinin, Bilgi Güvenliği Ana Politikası’nın genel ilkelerine, uymak zorunda oldukları diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır.

Tüm çalışanlar, özellikle aşağıda belirtilen konuları yerine getirmelidir ;

  • Med-Litera’ya ait bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sürekliliğinin ve kontrolünün sağlanması,
  • Med-Litera, kendisine ait bilgi varlıklarının kaybolmasından, bozulmasından veya kötüye kullanılmasından doğan risklere maruziyetinin sınırlanması,
  • Bilgi güvenliği standartlarının kapsamının, içeriğinin ve uygulamasının, Med-Litera’nın yüz yüze olduğu risk düzeyini ele almaya yeterli olmasının ve yasal, yönetmelik, politika ve en iyi uygulama gereklerine uyulmasının sağlanması.

Med-Litera Bilgi İşlem Birimi, Bilgi Sistemleri faaliyetlerini tarifleyen politika ve prosedürlerin işlevsel olarak sahibidir ve bunların Med-Litera bünyesinde uygulanmasından sorumludur.

Her birimin yöneticisi, Bilgi Güvenliği Politikası’na uyumun sağlanması için gerekli tedbirleri almak  ve sistemin işleyişini izlemekten birinci derece sorumludur.

Med-Litera, kurumsal olarak bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartları karşılayarak, yasa ve mevzuatlar ile tam uyumu sağlayacağını ve sürdürdüğü Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli olarak iyileştireceğini taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri aynı zamanda etik kural ihlalidir ve disiplin cezası sonucunu doğurabilir. Gerek gözetim, gerek denetim, gerekse ihbar sonucu tespit edilen Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri istihdama son verilmesine kadar gidebilecek disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.